ตลาดการเงิน

ตลาดการเงิน เป็นกลไกที่ช่วยให้บุคคลและนิติบุคคล ซื้อและขายหลักทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ ตราสารทุน พันธบัตร สกุลเงิน ตราสารอนุพันธ์  และ สินค้าโภคภัณฑ์ สินค้าอื่น ๆ ที่มีมูลค่าตามราคาต้นทุน การทำธุรกรรมต่ำ และ ราคาที่สะท้อน ถึงอุปสงค์ และ อุปทาน  ตลาดทั้งสองแห่งเป็น ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ( NYSE ) ที่ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ และตลาดเฉพาะทางหลายแห่ง เนื่องจากตลาดซื้อขาย ฟอแร็กซ์ มีการซื้อขายนับล้านดอลลาร์ ต่อวัน

ราคาหุ้นที่ซื้อขาย ในตลาดการเงินอาจแตกต่างจากมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ เนื่องจาก ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น ภาษีอากร เป็นต้น นอกจากนี้ ความโปร่งใสของบริษัท ที่ปล่อยออกมามีอิทธิพลอย่างมากต่อราคาหลักทรัพย์

โครงสร้างตลาดการเงิน

ตลาดตราสารทุน

ตลาดการเงินที่ช่วยให้นักลงทุน ซื้อและขายหุ้น ในบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้เรียกว่าตลาดหุ้น คำว่า “หุ้น” หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ กรรมสิทธิ์ในบริษัท มีตลาดหุ้นสองประเภท คือตลาดหลัก ที่บริษัทเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ผ่านการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และ ตลาดรอง ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ ที่มีอยู่จะถูกซื้อและขาย โดยนักลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข่าว และปัจจัยพื้นฐาน ของบริษัทที่จดทะเบียน  ตลาดทุน มีสภาพคล่อง และซับซ้อน เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดการเงินอื่น ๆ

ตลาดรองตราสารทุน

ตลาดนอกระบบ ( OTC ) เป็นตลาดแบบกระจายอำนาจ โดยไม่มีสถานที่ตั้งหลักทางกายภาพ ซึ่งผู้เข้าร่วมตลาดจะซื้อขายกันเอง โดยใช้รูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ ระบบอีเมล และ ระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ตลาดนอกระบบ OTC และตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คือสองวิธีพื้นฐานในการจัดตลาดการเงิน  ในตลาด OTC ตัวแทนจำหน่ายทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตในตลาด โดยการกำหนดราคาที่จะซื้อและขายหลักทรัพย์ หรือ สกุลเงิน  การค้าสามารถดำเนินการได้โดยระหว่างสองผู้เข้าร่วมในตลาด OTC โดยที่ผู้อื่นไม่ทราบราคาที่ได้รับผลกระทบ จากการทำธุรกรรมดังกล่าว  

ตลาดตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ คือตลาดสำหรับพันธบัตรทุกประเภท และสถานที่ซึ่งองค์กรต่าง ๆ จะได้รับเงินกู้จำนวนมาก โดยทั่วไปเมื่อราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ราคาพันธบัตรจะลดลง  พันธบัตรมีอยู่หลายประเภทได้แก่  พันธบัตรตั๋วเงิน คลังพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และ พันธบัตรเทศบาล ตัวอย่างหนึ่ง ของพันธบัตรอาจเป็นหุ้นกู้ก็ได้

ตลาดเงิน

ตลาดเงิน หมายถึง ตลาดเหล่านั้นที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงิน ที่มีการครบกำหนดในระยะเวลาสั้น ๆ  ตลาดเหล่านี้ ช่วยให้ทั้งบริษัท และรัฐบาล สามารถเอาชนะปัญหาสภาพคล่องในระยะสั้นได้ หากมีสภาพคล่องส่วนเกินในรูปของเงินสดแล้ว เราสามารถซื้อได้ในตลาดเงิน และในช่วงที่สภาพคล่องสามารถขายหลักทรัพย์ระยะสั้นที่ไม่ได้ใช้งานได้กับบริษัท หรือ รัฐบาลที่อยู่ในตลาดเงิน ตั๋วเงินคลัง  ตราสารพาณิชย์  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารรับรอง เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน เป็นเครื่องมือบางประเภทที่มีการซื้อขายในตลาดเงิน

ตลาดตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ เป็นเครื่องมือทางการเงิน ที่เกิดจากมูลค่าของสินทรัพย์อื่นซึ่งจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง  ตราสารอนุพันธ์ อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน และเป็นนวัตกรรมมากที่สุดและนั่น เป็นเหตุให้เกิดการเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นจำนวนมาก ในตราสารอนุพันธ์ และปริมาณธุรกรรมรายวันที่เกิดขึ้นในตลาดอนุพันธ์มากกว่าล้านล้านดอลลาร์  ฟอร์เวิร์ด ฟิวเจอร์ ออปชั่น และ สวอป เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้ในตลาดอนุพันธ์ 

ตลาด Forex

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก สกุลเงินต่างๆอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว และซื้อขายกันเป็นคู่ ๆ เสมอ ตลาด Forex ทำงานเกือบตลอดทั้งวันที่มีปริมาณมหาศาลเงินประมาณ 5.1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน Forex เป็นตลาดที่ไม่ต้องสั่งซื้อซึ่งตลาดนอกระบบนี้ดำเนินธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เป็นต้น ผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ธนาคารพาณิชย์ ศูนย์การเงินต่าง ๆ กองทุนบำเหน็จบำนาญ และ บริษัท วาณิชธนกิจนั้นมีส่วนร่วมในการซื้อขาย Forex ควบคู่ไปกับผู้ค้าที่มีประสบการณ์และมือสมัครเล่น 

ความหมายและหน้าที่ของตลาดเงิน

ตลาดการเงิน หมายถึง ตลาดเงินและตลาดเงินทุน หรือ ตลาดหุ้น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ในการระดุมเงินออมจกาบุคล หน่วยธุรกิจ หรือ องค์กร ที่มีเงินเหลือไปยังบุคคล หน่วยธุรกิจ หรือ องค์กร ที่มีเงินขาดแคลน ซึ่งเป็นผู้ต้องการกู้ยืมเงิน

บทบาทหน้าที่ของตลาดเงินและตลาดทุน

1.  ส่งเสริมการลงทุนและการผลิต เพื่อให้นักธุรกิจ มาลงทุนในประเทศเยอะ ๆ
2.  ส่งเสริมการบริโภค สามารถให้ผู้บริโภค กู้ยืมเงินเพื่อการบริโภคได้
3.  ส่งเสริมการค้า ทั้งภายใน และ ภายนอกประเทศ
4.  ช่วยทำให้เศรษฐกิจขยายตัว และช่วยให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการลงทุน และมีการบริโภคของผู้บริโภค เพิ่มมากขึ้น

ดังที่กล่าว จะเห็นว่ามีตลาดเงิน ตลาดทุน ที่ไม่ได้ให้ความหมาย เพราะฉะนั้นแล้ว มาดูความหมายของ ทั้ง 2 ตลาดกันเลย

1.  ตลาดเงิน หมายถึง ตลาดที่มีการกู้ยืมเงิน เป็นการกู้เงินระสั้น คือไม่เกิน 1 ปี สินทรัพย์กันซื้อขายอายุการไถ่ถอนก็เช่นกัน ไม่เกิน 1 ปี ตลาดนี้ จึงมีความสำคัญเช่นกัน ในระบบเศรษฐกิจ
2. ตลาดทุนหรือตลาดหุ้น หมายถึง ตลาดที่มีระยะเวลาการกู้เกิน 1 ปีขึ้นไป ( ระยะยาว ) หลักทรัพย์ในตลาดแหล่งนี้ ก็คือ หุ้น เป็นส่วนใหญ่ ออกโดยบริษัท ผู้ถือหลักทรัพย์ จะได้รับเป็นเงินปันผล

นอกจากนี้ ก็ยังมีตลาดอีก 1 แหล่งที่สำคัญ ต่อระบบเศรษฐกิจเช่นกัน นั้นคือ “ตลาดเงินและตลาดทุนนอกระบบ” ตลาดนี้จะแบ่งออกเป็น ตลาดในระบบ เป็นการกู้ยืมเงิน ที่เป็นไปตามกฏหมายที่กำหนดไว้ เช่น กู้เงินผ่านธนาคาร เป็นต้น และ จะมีอัตราดอกเบี้ยสูง ถึงร้อยละ  5 – 10 / เดือน  และตลาดนอกระบบ เป็นการกู้เงิน ที่ไม่ได้เป็นไปตามกฏหมาย เช่น การเล่นแชร์ เป็นต้น

บทบาทของเงิน

เงินมีบทบาทมากในชีวิตประจำวันของเรา เวลาไปซื้อของท่านก็จ่ายกระดาษ แต่ถ้ามองลึกไปกว่านั้นการซื้อของ เป็นเหมือนการที่ทำให้เงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจมาก  ถ้าเราซื้อของ จ่ายเงินปุ๊ป เจ้าของร้านก็จะนำเงินไปซื้อวัตถุดิบจากเจ้าของปัจจัยการผลิต เจ้าของปัจจัยการผลิตก็นำเงิน ไปซื้อวัตถุมาลงทุน เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดู ก็เช่นว่า เราไปซื้อกล้วยทอดกิน เราจ่ายเงินให้กับแม่ค้าที่ทำกล้วยทอด แม่ค้าก็จะนำเงินที่เราจ่าย ไปซื้อกล้วย จากพ่อค้ากล้วยที่ตลาด พ่อค้ากล้วยก็จะนำเงินไปซื้อกล้วยจากผู้ผลิต หรือ เกษตรกรที่ปลูกกล้วยนั้นเอง

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เงินมีบทบาทต่อเศรษฐกิจมากแค่ไหน นอกจากนี้แล้ว เงินยังเป็นการส่งเสริมการผลิตอีกด้วย เช่น พ่อค้ากล้วยคนก่อนนำเงินที่ได้ไปปลูกต้นกล้วยเพิ่ม ก็ถือว่าเป็นการขยายการลงทุนเมื่อลุงคนขายกล้วย ขยายกิจการปลูกต้นกล้วยจนใหญ่โตแล้ว ลุงกล้วยก็ทำงานคนเดียวก็เหนื่อยบ้าง จึงต้องจ้างแรงงานมาเพิ่ม ทำให้เศรษฐกิจขยายตัว มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น หรือจะเอาเงินไปลงทุนในด้านการศึกษา อาจจะเป็นการวิจัยกล้วยพันธุ์ใหม่ เพราะฉะนั้นแล้ว ปริมาณเงินก็ยังจะคงหมุนเวียนอยู่ในระบบ แต่ต้องให้ปริมาณที่เหมาะสมกับราคาสินค้าและบริการด้วย

ติดตามข้อมมูลเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนอื่นๆ ได้ที่ : stockthais เรียบเรียงโดยทีมงาน : รีวิวสล็อตออนไลน์, SLOTXO